• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

 Experts Ulaştırma Logo
CANLI DESTEK

Lojistik Kavramı ve Kapsamı

1. LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI

Giriş

Günümüzde küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ticarette ülkeler arasındaki sınırlar kalkmıştır. Firmaların üretim tesisleri ile müşterileri farklı coğrafyalarda yer almaya başlamıştır. Bu durumda ürünlerin veya malzemelerin ekonomik olarak bir noktadan diğerine taşınması, depolanması ve dağıtılması firmalar için önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir.

Lojistik kavramı ürünleri ihtiyaç oldukları yere taşınmasını, depolanmasını sağlayan faaliyetleri kapsarken, tedarik zinciri müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürünlerin ekonomik bir şekilde üretilmesi, depolanması, dağıtılması gibi faaliyetlerin koordinasyonunu hedefleyen daha kapsamlı bir kavramdır.

Firmaların günümüzün zorlu rekabet ortamında başarılı olabilmesi için lojistik faaliyetlerini stratejik olarak yönetmesi gerekmektedir. Lojistik faaliyetlerin başarısının müşteri hizmet seviyesi ve toplam maliyetler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu sebeple lojistik yönetimi günümüzde oldukça önem kazanmıştır.

Bu bölümde lojistik kavramının tanımından kısaca bahsettikten sonra lojistik yönetimi kavramını ele alacağız. Daha sonra genellikle kavramsal olarak birbiri ile karıştırılan Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi kavramları arasındaki farklardan bahsedilecektir. Lojistik fonksiyonları ve stratejik lojistik yönetimi hakkında verilecek olan genel bilgiler ile bölüm sonlandırılacaktır. 

1.1. LOJİSTİK KAVRAMI

Günümüzde lojistik ekonomide kritik bir role sahiptir. Bunun sonucu olarak bazı ekonomilerde lojistik pazarın büyüklüğü önemli seviyelere yükselmiştir. Dünya lideri firmalar ürünlerine değer katabilmek için lojistik faaliyetlerin stratejik önemini kavrayarak bu alanlarda yapmış oldukları farklılaştırma çalışmaları ile rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilmiştir.

Her bir imalatçı veya perakendeci firma üretim veya dağıtım için lojistik faaliyetlere dayanmaktadır. Lojistik bir firmadaki ürünlerin hammadde tedarikçisinden son müşteriye ulaştırılıncaya kadar ve satış sorası hizmetlerde meydana gelen ürün akışlarını sağlayan faaliyetleri düzenleyen bilim dalıdır.

Lojistik kavramının temeli Latince “hesap yapma bilimi”, hesapta becerikli” anlamına gelen “logistikos” kelimesine dayanmaktadır. Lojistik kavramı insan oğlunun hayatta kalmak amacıyla gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilmek amacıyla doğmuş bir bilim dalıdır. Sanayileşmenin yaygınlaşmasından önce bireyler ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamaktaydı. Çok daha az miktarlarda üretilen ürünler çevre halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmekteydi. Sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte yerel üretim yetersiz hale gelmiş ve artık fabrikalarda üretilen ürünlerin müşterilerine ulaştırılması için farklı bölgelere taşınması gerekmiştir. Bu noktada ürünlerin daha kısa zamanda, uygun maliyetlerle ve zarar görmeden taşınabilmesi için lojistik stratejilerinin geliştirilmesi gerekmiştir.

Lojistik faaliyetlerinin temeli askeri faaliyetlere dayanmaktadır. Lojistik biliminin ortaya çıkışındaki amaç askeri birliklerin daha hızlı hareket edebilmesi ve en iyi koşullarda mücadele edebilmesi için gerekli olan erzak, cephane ve yakıtın uygun miktarda tedarik edilmesini sağlamaktır. M.Ö. 20. yy ‘da Babil’de ilk olarak askeri ekipmanların tedarik, depolama, taşıma ve dağıtımını sağlayan bir askeri birlik kurulmuştur. II. Dünya savaşında Müttefik Orduları karşılaşmış oldukları sayısız aksaklığı gidermek ve başarılı olabilmek için etkili ve verimli bir dağıtım sisteminin geliştirilmesine öncülük etmişlerdir. II. Dünya savaşına kadar yalnızca askeri alanda kullanılan lojistik, daha sonradan imalat sektöründeki firmaların doğru satınalma, ürünlerin dolaşım ve yönetimi ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek üzere kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde gelişen teknoloji ve artan rekabet koşullarıyla birlikte küresel ticaret yaygınlaşmıştır. Artık farklı ülkelerden temin edilen hammaddeler farklı ülkelerden işlenip, farklı ülkelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaktadır. Gelecek yıllarda, ekonomik ve sosyal koşullara cevap verebilmek amacıyla küresel lojistik pazarların öneminin gittikçe artması beklenmektedir.

1.2. Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetiminin amacı şu şekilde özetlenebilir, doğru ürünlerin, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatla sunulmasını sağlamaktır. Lojistik yönetimi, hizmet kalitesi ve uygun fiyat gibi iki çelişen amaç arasında doğru dengeyi kurabilmelidir. Hizmet kalitesini yüksek seviyelerde tutmak çoğu zaman işletmeler için maliyetli bir hedef olduğundan dolayı bu faaliyetler kontrol altında tutularak müşterilerin satın almaya razı olacakları fiyatlardan ürünlerin sunulması sağlanmalıdır. Bir diğer taraftan ürünlerin düşük maliyetler ile müşterilere sunulması firmalara rekabet avantajı kazandıran bir hedef iken dikkat edilmesi gereken unsur maliyet tasarruflarının ürün ve hizmet kalitesini kötü anlamda etkilememesidir. Yüksek kalite ve düşük fiyat gibi iki önemli rekabet aracının birbirini ters anlamda etkilediği düşünüldüğünde bu iki hedefin arasındaki dengenin korunması önemlidir. Lojistik faaliyetler düzenlenirken bu iki temel hedef arasında denge sağlayacak kararlar almaya özen gösterilmelidir.

Lojistik faaliyetlerinin dört temel amacı;

 1.  Maksimum müşteri hizmet seviyesine ulaşmak
 2.  Yüksek kalitede ürünler sağlamak
 3.  Mümkün olan en az maliyetle faaliyetleri gerçekleştirmek
 4.  Değişken pazar koşullarında esnek olmaktır.

1.3. Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kavramları

Literatürde birçok farklı lojistik tanımı bulunmaktadır. Lojistik Yönetimi Derneği’nin tanımına göre;

Lojistik,

“Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin hammadde olarak bulunduğu noktadan tüketildiği noktaya kadar etkili ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan süreçlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. “

Bir başka tanımla lojistik müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla ürünlerin hammadde kaynağından tüketim noktasına kadar uygun maliyetle ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlemesidir.

Tedarik zinciri, ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye sunulduğu nihai haline ulaşmasını sağlayan bütün taşıma ve dönüştürme faaliyetlerini kapsamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak için bütün bu faaliyetlerin geliştirilmiş tedarik zinciri ilişkileri ile birleştirilmesini sağlar.

Şekil 1- Tedarik Zinciri ve Lojistik Kavramlarının Kapsamları 

Fiziksel tedarik kanalı, firmanın ürünlerini tedarik ettiği hammadde kaynağı ile ürünleri işlediği tesisler arasındaki zaman ve uzaklıktır. Fiziksel dağıtım kanalı, firmanın ürünlerini işlediği nokta( fabrika, montaj tesisi vb.) ile müşteri arasındaki zaman ve uzaklıktır. Tedarik zinciri içerisinde yer alan dört temel eleman, tedarikçi, üretici, dağıtıcı veya toptancı ve müşteridir. Tedarik zinciri yönetiminde amaç tedarik zinciri elemanları arasındaki üretim, depolama, dağıtım vb. operasyonları koordine ederek zincir içerisindeki bütün firmaların tek bir amaç etrafında birleşmesini sağlamaktır.

Lojistik her zaman günlük hayatımızda doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimde olduğumuz bir kavramdır. Internet üzerinden alışveriş yaptığımızda satın aldığımız ürünü teslim eden kargo çalışanı evimize gelip kapıyı çaldığında doğrudan, ürün taşıyan bir TIR üzerinde lojistik, tedarik zinciri gibi isimleri okuduğumuzda dolaylı olarak lojistik kavramını hayatımız içerisinde deneyimlemekteyiz. Bir ürün müşterisine ulaştığında birden çok lojistik aktiviteden geçmiş olmaktadır. Örneğin ürünün üretim aşamasından nihai ürün haline dönüşünceye kadar üretim planlama, malzeme tedariği, montaj ve dağıtım gibi bir çok lojistik aktiviteden geçmektedir.

Lojistik kavramı ürünlerin A ve B noktası arasında fiziksel olarak taşınmasından daha geniş bir kapsama sahiptir. Lojistik, tedarik zinciri içerisindeki ürün, hizmet ve bilgi akışının minimum maliyet ile maksimum müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleşmesini sağlayan planlama, depolama, taşıma ve dağıtım gibi faaliyetleri içermektedir.

1.4. Lojistik Ve Pazarlama İlişkisi

Bir organizasyondaki lojistik faaliyetleri pazarlama faaliyetlerinin devamı niteliğindedir. Pazarlama faaliyetleri ürün ve hizmetlerin sunulacağı hedef müşteri kitlesini belirlemek, belirlenen hedef müşteri kitlesinin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz eder. Ayrıca hedef müşteri kitlesi için hangi ürün ve hizmetlerin sunulması gerektiğini araştırarak, müşterilerin tüketim alışkanlıkları doğrultusunda nasıl satış, promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin planlamasını yapar. Lojistik faaliyetler ise hammadde, yarı-mamul ve mamul hareketlerini düzenleyerek, depolama, taşıma işlemlerini ile ürün ve hizmetlerin müşterilere istenilen zamanda doğru miktarda ve doğru kalitede ulaştırılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, üretilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması için lojistik fonksiyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin müşteri memnuniyetini en yüksek seviyelere çıkartabilmesi için lojistik ve pazarlama fonksiyonlarını birbiriyle uyumlu bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Lojistik faaliyetler pazarlamadaki üç kritik unsurun çeşitli şekillerde sağlanabilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar, müşteri memnuniyeti, bütünleştirilmiş çaba/sistem yaklaşımı, kurumsal karlılıktır.

Şekil 2- Lojistik faaliyetlerin etkilediği üç kritik pazarlama unsuru

Lojistik faaliyetler ürünlerin veya hizmetlerin tedarikçi, iç müşteri ve nihai müşteriye doğru ürünlerin doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru kalitede ulaşmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Lojistik faaliyetler pazarlamadaki bütünleştirilmiş sistemde özellikle dağıtım aşamasında önemli bir etkendir. Kurumsal karlılık anlamında da lojistik faaliyetlerin başarılı bir şekilde organizasyonu firmaların uzun dönemli karlılığının maksimizasyonunu ve toplam maliyetlerin minimizasyonunu sağlayacaktır.

1.5. Lojistik Faaliyetleri

İşletmelerdeki lojistik faaliyetlerin kapsamı oldukça geniştir. Ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye ulaşıncaya kadar işletme içerisinde geçirmiş oldukları çeşitli aşamalarda lojistik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İşletmelerdeki lojistik faaliyetlerini sekiz ana başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar, taşımacılık, depolama, stok yönetimi, elleçleme, satınalma, paketleme, talep yönetimi ve müşteri hizmetleridir.

Bir başka bakış açısıyla ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen lojistik prosesleri incelendiğinde bu süreçleri satınalma lojistiği, üretim lojistiği, dağıtım lojistiği, yedek-parça lojistiği, tersine lojistik şeklinde beş ana başlık altında incelemek mümkündür.

 1.  Taşımacılık: Lojistik kavramının temelini taşımacılık faaliyetleri oluşturmaktadır. Lojistik kavramı ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması faaliyetlerini düzenlemek amacıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Taşımacılık bu sebeple en önemli lojistik faaliyetlerinden biridir. Taşımacılık faaliyetlerinin amacı ihtiyaç duyulan ürünlerin istenilen noktaya fiziksel olarak hareketlerini düzenlemek ve ürünlerin talepleri en uygun koşullarda karşılamasını sağlamaktır. Taşımacılık maliyetlerinin toplam tedarik zinciri maliyetleri arasında önemli bir paya sahip olması bu faaliyetlerin önemini daha da arttırmaktadır. Ürünlerin ihtiyaç duyuldukları noktalara en kısa yol ile taşınmasını sağlamak işletmelere hem maliyet avantajı sağlar hem de müşterilerin ürünleri daha kısa sürede teslim almasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırır.
 2.  Depolama: İşletmelerde hammadde, yarı-mamul veya ürün halinde bulunan malzemelerin ihtiyaç anında kullanılmak üzere bulundurulması lojistik faaliyetlerinden biri olan depolama faaliyetinin işlevidir. Ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye ulaşıncaya kadar tedarik zincirinde bulunduğu her aşamada depolama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Depolama faaliyetlerinin işletmelere en büyük katkısı taşıma maliyetlerinden sağlanan tasarruftur. Ancak depolama operasyonları da bir maliyet gerektirdiği için hangi noktada kaç adet depo kurulacağı kararı stratejik bir karardır ve taşıma maliyetleri ile arasındaki başa baş noktası bulunarak ilgili kararlar verilmelidir.
 3.  Stok Yönetimi: İşletmelerin üretim, teslim ve taşıma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerde stok olarak bulundurmaktadır. Ancak stok bulundurmak veya bulundurmamak işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olduğu için hangi üründen ne kadar ürün stokta bulundurulması gerektiği önemli bir karardır. İşletmenin arzu edilen müşteri hizmet seviyesinin sağlayacak ve aynı zamanda genel tedarik zinciri maliyetlerini minimum düzeyde tutacak miktarlarda stok bulundurulması ve hangi aralıklarla ne kadar sipariş verileceğinin düzenlenmesi önemlidir.
 4.  Elleçleme: Malzemelerin depoya taşınması, istiflenmesi, depo içerisinde yer değiştirmesi, nakliyesi gibi ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve fiziksel hareketlerini sağlamak elleçleme faaliyeti olarak adlandırılmaktadır. Burada depo içerisinde kullanılacak elleçleme ekipmanlarının doğru seçimi ve operasyonların verimli bir şekilde planlanması işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
 5.  Satın Alma: Satın alma faaliyetleri işletmeler için stratejik faaliyetlerden birisidir. Burada işletmenin süreçlerinin devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli olan malzemelerin dışarıdan temin edilmesi durumunda satın alınan malzemelerin kalitesi, fiyatının uygunluğu, sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle üretim için kritik önem sahibi hammadde ve yarı mamullerin satın alma faaliyetleri oldukça stratejiktir. Satın alma faaliyetlerinde tedarikçi seçimi, tedarikçi anlaşmaları ve performans değerlendirmesi önemle ele alınması gereken karar süreçleridir.
 6.  Paketleme: Paketleme ürünlerin imalatçıdan son tüketiciye kadar olan hareketlerinde zarar görmemesi ve kolay taşınabilmesi için kullanılan tüm koruyucu işlemelere verilen addır. Paketlemenin lojistik faaliyetler açısından birinci görevi ürün ve malzemelerin istenilen yere taşınmasını sağlamak ve ürünleri korumaktır. Buna ek olarak genellikle son tüketiciye sunulan ürünlerin paketlenmesinde ürünü koruyucu özelliğin yanı sıra müşterilerin dikkatini çeken, pazarlama ve bilgi iletişimini sağlamak gibi ek fonksiyonlara da sahiptir. Ürünlerin paketlemesi depolama ve taşıma faaliyetlerinde yer tasarrufu sağlamak ve ürünlerin raf ömürlerini arttırmak gibi stratejik öneme de sahiptir.
 7.  Talep Yönetimi: Üretim ve dağıtım faaliyetlerinin doğru bir şekilde planlanabilmesi için son tüketicinin talep tahminin yönetimi oldukça önemlidir. Müşteri talebi farklı değişkenlerden etkilenebilen ve tahmini zor yapıda bir bilinmeyendir. Bu konuda geliştirilmiş olan çeşitli matematiksel yöntemler karar vericilere yardımcı olmaktadır. Ancak buna rağmen müşteri talebini hiç hatasız bir şekilde tahmin etmek oldukça zordur. Başarılı bir talep tahmini işletmelerin müşteri hizmet seviyesini arttırdığı gibi stok ve taşıma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır.
 8.  Müşteri Hizmetleri: Müşteri hizmetleri, müşteri ile ilgili tüm ilişkilerin düzenlendiği ve müşteri hizmet seviyesinin optimum seviyede gerçekleştirilmesinin sağlandığı bir faaliyettir. Günümüzün rekabet ortamında müşterilerin talepleri çeşitlenmiştir. Bunun yanı sıra müşterilerin ürünler için beklemek istediği süre de kısalmıştır. Bu etkenler işletmelerin müşteri hizmet seviyesini sağlamasını eskiye oranla daha da zorlaştırmıştır. Bu durumda lojistik faaliyetlerin müşteri hizmetleri fonksiyonu oldukça önem kazanmıştır. Lojistik, ürünlerin en kısa zamanda en az maliyetle ulaştırılmasını sağlar.

1.6. Stratejik Lojistik Yönetimi

Bir firmanın lojistik stratejisi en az kurumsal stratejisi kadar önemlidir ve pazarda rekabet avantajı sağlayabilmek için iyi belirlenmiş bir lojistik stratejiye sahip olmak gerekir. Genel olarak iyi bir lojistik stratejisi üç temel amaca dayanmalıdır.

 1.  Maliyet tasarrufu: Taşıma ve depolama ile ilgili değişken maliyetlerin minimize edilmesi. Örneğin, firmalar depolarını kuracakları alternatif lokasyonlar arasından kurumsal stratejilerini destekleyecek şekilde müşterilerine yakın veya tedarikçilerine yakın bir depo yeri seçerek değişken maliyetlerini azaltabilirler. Ayrıca taşıma türleri (hava, kara, deniz yolu) arasında yapılacak tercihlerle firmanın stratejisine uygun taşıma türünün seçimiyle müşteri hizmet seviyesi ve minimum maliyet arasında denge kurulması mümkündür.
 2.  Sermaye azaltımı: Lojistik sistemlerindeki yatırım maliyetlerinin azaltılması ve lojistik varlıklarından maksimum getiri elde edilmesidir. Örneğin, depolama aşamasının aşılarak müşterilere ürünlerin direkt olarak gönderilmesi firmayı depolama masraflarında kurtaracaktır. Depo kirası, elektrik, su, işçilik, sigorta vb. sabit masraflardan tasarruf elde etmek mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra depolama faaliyetlerinin üçüncü parti lojistik firmalarından temin edilmesiyle sabit depolama maliyetlerinden tasarruf edilebilir, ürünlerin stoklanması yerine tam zamanında tedarik yönteminin seçilmesidir.
 3.  Hizmet iyileştirme: Lojistik hizmetlerine bağlı olarak elde edilen gelirlerin tanımlanması. Rakiplerden daha farklı ve iyi hizmetlerin sunulması için çaba gösterilmesidir.

Bölüm  Özeti

Lojistik kavramı ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınma ihtiyacıyla birlikte ortaya çıkmış ve ilk olarak askeri bir terim olarak kullanılmıştır. Kelime anlamı istatistik ve mantık kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Lojistik faaliyetleri günümüzde küresel ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte rekabette çok önemli bir etken haline gelmiştir. Ürünlerin üretim noktaları ile tüketim noktaları arasındaki mesafelerin artması lojistik faaliyetlerinin işletme maliyetleri ve müşteri hizmet seviyesi üzerindeki etkisini arttırmıştır. Bu bölümde lojistik kavramı ve lojistik faaliyetleri tanımlanmıştır. Ayrıca lojistik ve pazarlamanın birbirini tamamlayan iki işletme fonksiyonu olduğuna değinilmiştir. Lojistik faaliyetleri rekabette avantaj elde etmek için düzenlemek stratejik lojistik yönetiminin gelişmesini sağlamıştır. Bu bölümde üç lojistik stratejisine değinilmiştir.  

1. 

Lojistik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İlk olarak askeri bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.

 • Sanayi ve ticaretin gelişmesiyle önem kazanmıştır.

 • Ürünlerin zarar görmeden taşınmasını amaçlar.

 • Sadece ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ile ilgilidir.

 • Ürünlerin daha kısa sürede daha az maliyetle müşterilere teslimatı amaçlanır.

2. 

Lojistik kavramının dayandığı Latince “lojistikos” kelimesinin sözlük anlamı nedir?

 • Stok bilimi

 • Hesap yapma bilimi

 • Basit işlem

 • Taşıma hesabı

 • Yol bilimi

3. 

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin amaçlarından biri değildir?

 • Stokları arttırmak.

 • Yüksek kalitede ürünler sağlamak.

 • Mümkün olan en az maliyetle faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • Değişken pazar koşullarında esnek olmaktır.

 • Maksimum müşteri hizmet seviyesine ulaşmak.

4. 

Tedarik zinciri kavramı Lojistik kavramına ek olarak hangi faaliyetleri kapsar?

 • Depolama

 • Dağıtım

 • Üretim Planlama

 • Pazarlama

 • Stok Yönetimi

5. 

Lojistik faaliyetleri aşağıdaki Pazarlama faaliyetlerinden hangisini desteklemektedir?

 • Müşteri memnuniyeti

 • Reklam

 • Ürün geliştirme

 • İletişim

 • Dijital pazarlama

6. 

Malzemelerin depoya taşınması, istiflenmesi, depo içerisinde yer değiştirmesi, nakliyesi gibi ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve fiziksel hareketlerini sağlayan lojistik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stok Yönetimi

 • Talep Yönetimi

 • Elleçleme

 • Taşımacılık

 • Depolama

7. 

İşletmelerde hammadde, yarı-mamul veya ürün halinde bulunan malzemelerin ihtiyaç anında kullanılmak üzere bulundurulması hangi lojistik faaliyetidir?

 • Taşımacılık

 • Depolama

 • Elleçleme

 • Talep Yönetimi

 • Paketleme

8. 

Lojistik kavramının temelini oluşturan lojistik fonksiyonu hangisidir?

 • Depolama

 • Stok Yönetimi

 • Talep Yönetimi

 • Taşımacılık

 • Müşteri hizmetleri

9. 

Lojistik yönetiminde taşıma ve depolama ile ilgili değişken maliyetlerin minimize edilmesine yönelik alınan stratejik kararlar hangi lojistik stratejisine uygundur?

 • Sermaye azaltımı

 • Hizmet iyileştirme

 • Farklılaştırma

 • Maliyet tasarrufu

 • Hiçbiri

10. 

Rakiplerden daha farklı ve iyi hizmetlerin sunulması için çaba gösterilmesi hangi lojistik stratejisidir?

 • Hizmet iyileştirme

 • Farklılaştırma

 • Sermaye azaltımı

 • Maliyet tasarrufu

 • Hiçbiri